A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Számviteli törvény változásai 2016-tól – II. rész

17 november 2015

Az eredménykimutatás tartalmára és tagolására vonatkozó változtatások

 

A 2016. januártól alkalmazandó számviteli törvény szerint az eredménykimutatás tartalmában, tagolásában jelentős változások lépnek életbe.

A korábbi négy séma helyett a jövőben csak kettő közül választhatnak az egyes gazdasági társaságok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mind az összköltséges, mind a forgalmi költséges kimutatás esetén csak az „A” típusú séma marad meg, melyek tagolását a 2000. évi C törvény 2., illetve 3. számú melléklete tartalmazza.

Az eredménykimutatás tartalmára és tagolására vonatkozó változtatások

 

A 2016. januártól alkalmazandó számviteli törvény szerint az eredménykimutatás tartalmában, tagolásában jelentős változások lépnek életbe.

A korábbi négy séma helyett a jövőben csak kettő közül választhatnak az egyes gazdasági társaságok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mind az összköltséges, mind a forgalmi költséges kimutatás esetén csak az „A” típusú séma marad meg, melyek tagolását a 2000. évi C törvény 2., illetve 3. számú melléklete tartalmazza.

Az új eredménysémában törlésre kerülnek a „rendkívüli bevételek”, „rendkívüli ráfordítások”. További különbség, hogy a változó osztalék elszámolási szabályok miatt megszűnik a „mérleg szerinti eredmény” eredménykategória, így a tárgyévi eredmény a D. Adózott eredmény soron kerül bemutatásra. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a törölt eredménykimutatás sorokon bemutatott gazdasági eseményeket hol szükséges bemutatni. A törvény taxatíve meghatározza azokat a tételeket, amiket (a megszűnő eredménykimutatás sorok miatt) az „egyéb bevételek”, „egyéb ráfordítások” és a pénzügyi műveletek eredményét alkotó eredménysorokra kerülnek átsorolásra. Az osztalékra vonatkozó változásokról hírlevelünk következő számában adunk részletes leírást.

Az alábbiak szerint az egyéb bevételek (77.§ (3) bekezdés k-o pontok) és az egyéb ráfordítások (81.§ (2) bekezdés k-p pontok) között szükséges bemutatni:

 • a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, attól függően, hogy a létesítő okiratban foglalt vagy a nyilvántartás szerinti értéke több (Számv. tv.: 77. § (3) k) és 81. § (2) k))
 • a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, attól függően, hogy a gazdasági eseményben milyen szerepet tölt be a Társaság. Az átvállaló esetében figyelembe kell venni a 33. § (1) bekezdését). (Számv. tv.: 77. § (3) l) és 81. § (2) m))
 • a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott vagy kapott, véglegesen átadott vagy átvett pénzeszközök összegét, attól függően, hogy a gazdasági eseményben a Társaság milyen szerepet töltött be. (Számv. tv.: 77. § (3) m) és 81. § (2) n))

A lenti táblázatban összefoglaltuk az egyéb gazdasági eseményeket bemutatásuk helye szempontjából:

Eredménysor

Tartalom

Törvényi hivatkozás

Egyéb bevétel

Térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékét

77.§ (3) n)

Egyéb ráfordítás

Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékét, valamint a nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben

81. § (2) p))

Egyéb bevétel

Halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeget

77.§ (3) o))

Egyéb ráfordítás

Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értékét

81. § (2) l)

Egyéb ráfordítás

A fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegét

81. § (2) o)

 

A halasztott bevételek és ráfordítások esetében is változik a számviteli törvény. Ezek összefoglalását az alábbi táblázat mutatja:

Eredménysor

Tartalom

Törvényi hivatkozás

Egyéb bevétel

Elengedett kötelezettségekre vonatkozó szabályok (kötelező)

77. § (4) a)

Egyéb bevétel

Fejlesztési célra kapott támogatásra vonatkozó szabályok (kötelező)

77. § (4) b)

Egyéb bevétel

Térítés nélkül átvett eszközök piaci értékére vonatkozó szabályok (kötelező)

77. § (4) c)

Egyéb bevétel

A tartozás átvállalás során harmadik személy által átvállalt kötelezettségekre vonatkozó szabályok (kötelező)

77. § (4) d)

Egyéb bevétel

Halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt tételekből megszüntetett összegekre vonatkozó szabályok (kötelező)

77. § (4a)

Egyéb ráfordítás

Üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott eszközökre vonatkozó szabályok (lehetőség)

81.§ (6)

 

Pénzügyi műveletekhez kapcsolódó változások:

Pénzügyi műveletek eredménye között kell kimutatni a jövőben a részesedésekhez, átalakuláshoz, egyesüléshez és szétváláshoz kapcsolódó gazdasági eseményeket. Az alábbiakban táblázatos formában összefoglalásra kerül a pénzügyi műveltek tagolása. Dőlten jelöltük azokat a sorokat, ahol változás történt a séma megnevezésében.

Pénzügyi műveltek bevételei

Pénzügyi műveltek ráfordításai

Kapott (járó) osztalék és részesedés

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

 

Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként (84.§ (2) bekezdés alapján) vagy ráfordításként, árfolyamveszteségként (85.§ (1) alapján) kell elszámolni:

 • a) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti különbözetet, attól függően, hogy annak pozitív vagy negatív eredménye keletkezett;
 • b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözetét, attól függően, hogy a létesítő okiratban meghatározott érték a több vagy kevesebb;
 • c) a gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett) értékének a különbözetét, attól függően, hogy a kapott eszközök értéke a több vagy kevesebb;
 • d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés - a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével azonos összegű - bekerülési értékének a különbözetét, attól függően, hogy a szerzett részesedés értéke a több vagy kevesebb;
 • e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke a különbözetét, attól függően, hogy a saját tőke értéke a több vagy kevesebb;
 • f) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont tartós részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, attól függően, hogy az átvett eszközök értéke a több vagy kevesebb.

Egyéb kiegészítő rendelkezések a részesedésekhez kapcsolódó tételekhez:

 • 84.§ (2a) bekezdése alapján a részesedésekből származó bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedéshez kapcsolódnak.
 • Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként (85.§ (1) g alapján) a térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott részesedések nyilvántartás szerinti értékét szükséges kimutatni

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a tartósan adott kölcsönökhöz kapcsolódó gazdasági eseményeket a befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek valamint ráfordítások, árfolyamveszteségek között kerülnek kimutatásra a jövőben. A részletes szabályokat a Számviteli törvény 84.§ (3) a-f pontjai tartalmazzák. Továbbá fontos kiemelni, hogy a 84.§ (3a) bekezdése szerint a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a  77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírhoz, kölcsönhöz kapcsolódnak.

 

A fentebb nem nevezett eredménykimutatás sorokra vonatkozó egyéb változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Eredménysor

Tartalom

Törvényi hivatkozás

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó gazdasági események, amennyiben azok nyereségek voltak

84. § (7) v)

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódó halasztott bevétel elhatárolására vonatkozó szabályok

84. § (8)

Befektetett pénzügyi eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségek

Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésére és beváltására vonatkozó szabályok

85. § (1a) a)

Befektetett pénzügyi eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségek

Térítés nélkül átadott, befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályok

85. § (1a) b)

Befektetett pénzügyi eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségek

Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek eladására vonatkozó szabályok

85. § (1a) c)

Befektetett pénzügyi eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségek

Gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt értékpapírokra, kölcsönökre vonatkozó szabályok

85. § (1a) d)

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok veszteség jellegű gazdasági eseményeire vonatkozó szabályok

85. § (3) v)

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, tartósan adott kölcsönök értékvesztéseként

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, tartósan adott kölcsönök értékvesztésének bemutatására vonatkozó szabályok

85. § (6)