A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Munkaköri orvosi alkalmasság

14 augusztus 2014

Annak érdekében, hogy egy dolgozó a munkáltatója által meghatározott munkakörét betölthesse, munkaköri alkalmassági vizsgálaton kell, hogy részt vegyen, és rendelkeznie kell az adott munkakör betöltéséhez szükséges orvosi alkalmassági véleménnyel. A vizsgálat feladata annak megállapítása, hogy a munkavállaló az adott munkahelyen, adott egészségi állapotban az adott munkakört betöltheti-e, vagy sem.

A munkáltató köteles valamennyi munkavállalójára kiterjedően biztosítani a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást, amely történhet a munkáltató által működtetett szolgáltató, illetve a munkáltatóval kötött szerződés alapján, külső szolgáltató megbízásával is.

A foglalkozás-egészségügyi szerződés meglétét, annak betartását a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) ellenőrei felügyelik, hiányosság vagy szabálytalanság esetén büntetést róhatnak ki.

A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését - külön jogszabályban meghatározott kivételekkel - a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi. A munkáltató kötelessége a vizsgálat elvégeztetése és finanszírozása, a munkavégzés helyén képzett elsősegélynyújtó biztosítása.

A vizsgálat elvégzéséhez a „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvány munkáltató által történő kitöltése szükséges.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendeletben foglaltak szerint a szakmai orvosi alkalmasság vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkavégzés megkezdését megelőzően; munkakör-, munkahely-, munkakörülmény megváltoztatása előtt; kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt.

A foglalkoztatottaknak időszakos alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, ha alkalmassági idejük lejárt. Az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát a munkavállaló életkora, kísérő betegségei, a munkakörülmények és az egészségkárosító tényezők figyelembe vételével a foglalkozás-egészségügyi szakorvos állapítja meg.

A rendeletben foglaltak közül legfeljebb évente szükséges időszakos vizsgálat:

-   a 18. életévét be nem töltött munkavállalóknál

-   az idősödő munkavállalóknál

-   a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozatott munkavállalóknál

-   külföldi munkavégzés esetén (amennyiben az időszakos munka alkalmassági vizsgálatok elvégzése külföldön nem biztosított), átmeneti itthon-tartózkodásuk alkalmával, illetve hazalátogatásukkor

 -  fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott munkavállalóknál a rendeletben meghatározott gyakorisággal

 

Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni többek között:

  • ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi őt az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására
  • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat” megtételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön,
  • a heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően
  • a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően
  • ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel

 

Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti a munkáltató, a foglalkozás-egészségügyi orvos, az iskolaorvos, a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan betegség után, amely a munkavállaló munkaalkalmasságát befolyásolhatja.

 

A munkáltató kezdeményezésére történhet záróvizsgálat az alábbi esetekben:

  •  külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor
  • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott
  • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően

 

A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható. Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt vizsgálaton a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el kell tiltani! Az a munkavállaló, aki nem vesz részt az alkalmassági vizsgálaton vagy alkalmatlan minősítést kap, nem foglalkoztatható adott munkakörben.

 

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után a „Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” megnevezésű nyomtatványon alkalmas, nem alkalmas, vagy ideiglenesen nem alkalmas véleményt ad.

Előírhat az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is, továbbá a vizsgálati eredmények alapján megállapíthat a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is.

 

Az alkalmassági vélemény egy példányban készül a munkaügyi osztály számára, melyet a munkavállalónak ad át az egészségügyi szolgáltató.

 

Ha a munkavállaló a szakmai alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a „Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.

 

A munkáltató az orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességi idejéről köteles nyilvántartást vezetni és ennek alapján a dolgozókat időszakos orvosi vizsgálatra küldeni.

Azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben ismételten foglalkoztatnak, az alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követően 6 hónapig érvényes, ha a dolgozó egészségi állapotában nem állt be változás.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetében a foglalkoztathatósági vizsgálatra a munkáltató vagy az elhelyezkedni kívánó személy kezdeményezésére kerül sor. Ilyen foglalkoztatás keretében a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése a fiatalkorú és idősödő munkavállalók, a terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák kivételével nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak.

A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.