A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

Általános forgalmi adó várható jelentős változásai Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségének fényében

19 június 2019

 

 

A T/6349.sz. törvényjavaslat Magyarország jogharmonizációs kötelezettségei miatt szükséges módosításokat tartalmazza, amelyek az adóalanyok számára több vonatkozásban is érdemi változásokat hoznak.

 

  1. Behajthatatlan követelések esetén történő adóalap-csökkentés lehetősége

Az érdemi módosítások  közül az egyik, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén az adóalanyoknak lehetőségük nyílik az adóalap utólagos csökkentésére behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével.

A 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) háttérjogszabályául szolgáló a közös hozzáadottérték adóról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv („Héairányelv”) 90. cikk (1) bekezdésében foglalt adóalap-csökkentésre jogosító jogcímek között jelenleg is szerepel a „teljes vagy részleges nemfizetés” miatti adóalap csökkentés lehetősége. Ugyanezen cikk (2) bekezdése azonban akként rendelkezik, hogy „a tagállamok a teljes vagy részleges nemfizetés esetén eltérhetnek az (1) bekezdéstől.”

A magyar adóhatóság ezt sokáig úgy értelmezte, hogy a Héairányelv 90. cikk (2) bekezdése jogalapot ad a tagállamoknak arra, hogy az adós teljes vagy részleges nemfizetése esetén az adóalap csökkentést kizárják.

Ellentétben a Héairányelv 90. cikk (1) bekezdésével a hatályos Áfa tv. nem tartalmazza adóalap-csökkentésre jogosító jogcímként a „teljes vagy részleges nemfizetés” esetén az adóalap-csökkentést lehetőségét. Ezt a joghézagot kívánja kiküszöbölni a június 5-én beterjesztett törvényjavaslat.

Amennyiben az adóalany értékesítő/szolgáltatásnyújtó követelése behajthatatlannak minősül, 8 együttesen teljesülő feltételnek szükséges megfelelnie az adóalap-csökkentéshez.

Az adóalap-csökkentés feltételeinek teljesítése, és magának a behajthatatlan követelés fogalmának történő megfelelés is számos kérdést vet fel.

Amennyiben a törvényjavaslatot elfogadják, az adóalanyok 2020. január 1-től élhetnek önellenőrzés keretében az adóalap-csökkentés lehetőségével. Azonban csak azon termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások esetében, amelyek teljesítési időpontja 2015. december 31-t követő napra esik.

 

  1. Különös adóvisszatérítés

Feltehetően szintén az Európai Unió Bíróságának („Bíróság”) kötelező joggyakorlata folytán kerül az Áfa tv.-be a különös adóvisszatérítés jogintézménye.

A beterjesztett törvényjavaslat alapján a „különös adóvisszatérítés”-re az adóalany akkor jogosult, ha az őt terhelő előzetesen felszámított adó „neki fel nem róható okból, az adósemlegesség elvébe ütközően, más módon nem térült vagy térül meg.” Ilyen eset például, hogy az adóalany rá tévesen áthárított adót fizetett meg a partnerének, de a partner megszűnése miatt a megfizetett adóösszeg partnertől történő visszatérítésére nincs lehetőség. Az adóalanynak a visszatérítés iránt írásos kérelmet kell benyújtania az adóhatósághoz legkésőbb 6 hónappal az adómegállapításhoz való jog elévülését megelőzően, mely 6 hónapos határidő jogvesztő.

Az adóhatóság az adó visszatérítését akkor engedélyezi, ha a visszatérítés alapjául szolgáló adó a költségvetés felé megfizetésre került.

A gyakorlatban feltehetően kérdés lesz, hogy mi az a mérték, amely esetében az adó visszatérítése lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé válik. Másrészt pedig mi minősül az adóalanynak fel nem róható oknak, amely a különös adóvisszatérítés egyik feltétele lesz, feltéve, hogy a javaslatot jelenlegi változatában elfogadják.

 

  1. Közösségen belüli termékügyletek

A közösségi Héairányelv módosítása ún. átmeneti intézkedéseket vezet be, amelyek 2020. január 1-től lesznek hatályosak. Az átmeneti intézkedések az alábbi területeket érintik: vevői készlet, láncértékesítés, közösségen belüli termékértékesítés.

 

  1. Vevői készlet egyszerűsítésére vonatkozó szabályok változása  

A jelenleg hatályos Héairányelv szerint a tagállamoknak nem kötelező vevői készlet egyszerűsítésre vonatkozó szabályokat bevezetni. Ezért nem minden tagállamban létezik vevői készletre vonatkozó szabályozás, illetve azok definíciója sem egységes, amely nehezíti az egységes jogalkalmazást.

A Héairányelvet módosító irányelv minden tagállamban kötelező vevői készlet fogalmat vezet be. Ennek keretében módosulni fog az Áfa tv. vevői készlet fogalma, és az adóalanyok által a vevői készlettel kapcsolatban vezetendő nyilvántartás is.

 

  1. A láncértékesítés teljesítési helyére vonatkozó vélelem változása

A Héairányelv módosítása érinti a láncértékesítés szabályait is, amelyet az Áfa tv. láncértékesítésre vonatkozó teljesítési hely szabályaiban is szükséges átvezetni.

A „közbenső gazdasági szereplő” az eddig szabálytól eltérően, akkor döntheti meg a vélelmet (vagyis, hogy a termék fuvarozását nem beszerzőként, hanem értékesítőként végzi), ha közölte a részére terméket értékesítővel a számára azáltal a tagállam által megállapított adószámot, amelyből a terméket feladják vagy elfuvarozzák.

 

  1. Közösségi termékértékesítés adómentessége feltételének változása

A Héairányelv módosítása az adómentesség feltételéül szabja a feladás/elfuvarozás tagállamában, hogy a beszerző adóalany vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy adószámmal rendelkezzen a Közösség más tagállamában, és ezt az adószámot közölje az értékesítővel.

A törvényjavaslat szerint nem alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a teljesítésre kötelezett adóalany az ún. Közösségi összesítő nyilatkozat (ún. A60-as nyilatkozat) benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, vagy ezt hibásan vagy hiányosan teljesítette, kivéve, ha igazolja, hogy a mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és ezzel egyidejűleg az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja az összesítő nyilatkozat teljes körű és helyes tartalmának megállapításához szükséges adatokat.

Látható tehát, hogy a törvényjavaslat sokkal nagyobb odafigyelést, gondosságot igényel a feladás/indulási tagállamban értékesítőtől az adómentesség alkalmazhatóságához.

 

  1. Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás adómentessége

Az Európai Unió Bírósága ítélete alapján a jogalkotó 2019. január 1-i hatállyal már módosította az Áfa tv. nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó szolgáltatások áfakezelését, mely szerint „…a mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy, szervezet részére nyújtsák, aki (amely) a termékkel az ott leírt tényállást megvalósítja.” A módosítás azonban nem volt teljeskörű, mivel csak a termékexporthoz és az ún. tranzitfuvarokhoz kapcsolódó szolgáltatások adómentességét érintette.

A törvényjavaslat kiterjeszti az adómentesség alkalmazásának feltételét a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásokra is, vagyis a Magyarországon teljesülő termékimport esetén is csak az a fuvarozás lesz adómentes, amelyet közvetlenül az importáló részére nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy míg a módosítás hatályba lépésig az alvállalkozó fuvarozó szolgáltatása adómentességének feltétele, hogy az igazoltan beépüljön a termékimport adóalapjába, a módosítás hatályba lépését követően, a termékimport adóalapjába történő beépülés esetén is csak az a fuvarozási szolgáltatás lesz adómentes, amelyet közvetlenül az importáló részére nyújtanak. Ez nem érinti azokat az eseteket, ahol a szolgáltatás adómentessége más ok miatt, pl. a teljesítési hely miatt áll fenn.

A módosítás a törvényjavaslat elfogadása esetén a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

 

  1. Termékexport adómentessége

A termékexport adómentességének jelenlegi feltétele, hogy a Közösség területe elhagyásának tényét a kiléptető hatóság igazolja.

A törvényjavaslat szerint nemcsak a kiléptető hatóság, hanem a „kiviteli hatóság” igazolása is jogalapot adhat az adómentesség alkalmazásához.

A módosítás a törvényjavaslat elfogadása esetén a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

  1. Ellenérték másik termékkel, szolgáltatással történő megtérítése esetén az adóalap pontosítása

Az utalványokra vonatkozó új szabályok 2019. január 1-jei bevezetésével az Áfa tv. adóalap meghatározására vonatkozó rendelkezései kiegészültek a 66/A. §-sal, mely a többcélú utalványok beváltása (a többcélú utalványokkal történő fizetése) esetén határozza meg az adóalapot.

Ennek következtében viszont pontosítani szükséges az Áfa tv. 66.§-át, amely pontosítás az – elfogadás esetén - a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

  1. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás adómértékének csökkentése

A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás adómértékének csökkentése egy külön törvénymódosító javaslatban, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6351.sz. javaslatban kerül szabályozásra. Eszerint a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás adómértéke a jelenlegi 18%-ról 5%-ra csökken. A módosítás - törvényjavaslat elfogadása esetén - 2020. január 1-jén lép hatályba.

 

 

 

dr. Sári Szilvia, Hegedüs Sándor |