A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

A kiegészítő melléklet kötelező tartalmi elemei

18 május 2015

A május 31-e sok vállalkozás számára egy fontos dátum számviteli szempontból, legalábbis azoknak, akik december 31-i fordulónappal rendelkeznek, ugyanis beszámolóik leadásának határidejét jelöli a május 31-e. Azon kívül, hogy az érintett társaságoknak eleget kell tenniük közzétételi kötelezettségeiknek, a számviteli törvény azt is előírja, hogy a beszámolónak milyen kötelező tartalmi elemei vannak. Jelen hírlevelünkkel az éves beszámoló kiegészítő mellékletének kötelező tartalmi elemeit foglalnánk össze, amellyel segíteni tudjuk a határidő előtt álló vállalkozások számviteli munkatársait.

A számviteli törvény külön rendelkezik a kiegészítő melléklet tartalmáról a 88§ - 94/A. paragrafusban, viszont ezen felül a törvény többi paragrafusa is rejteget kötelező elemeket egyes mérleg vagy eredménykimutatás sorra vonatkozóan vagy akár valamilyen általános részre hivatkozva. A beszámoló területeire bontva összegeznénk a szükséges elemeket, amelyek alapján egyfajta checklist-et szolgáltatnánk a hírlevél felhasználóinak.

A 88§-90 §-ban általános tartalmi elemeket sorol fel a számvitelről szóló törvény, többek között a következő tételeket:

 • Sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk bemutatása
 • Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése
 • Számviteli politika meghatározó elemei
 • Alkalmazott szabályrendszer a beszámoló összeállításánál
 • Alkalmazott értékelési eljárások
 • Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti bontásban
 • Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, ha az nem egyezik meg a taggyűlés/közgyűlés által elfogadottal
 • Utalás kötelező könyvvizsgálatra
 • Könyvvizsgálat és egyéb bizonyosságot nyújtó és nem könyvvizsgálati szolgáltatások díja
 • Könyvviteli szolgáltatások irányításáért felelős személy adatai
 • Minden a vállalkozó képviseletére jogosult személynek a nevét és lakóhelyét, aki az éves beszámolót köteles aláírni
 • Vállalkozó székhelye
 • Internet cím, ha a beszámolót a vállalkozó interneten is közzéteszi
 • Tárgyévben lezárt határidős, opciós, swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
 • Hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint
 • Forgalmi költséges eredménykimutatás esetén az ASTÉ és a költségek költségnemenként "A" változat szerint üzemi eredményig levezetve
 • Külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

A fentieken kívül viszont további elemeket kell belefoglalni a kiegészítő mellékletben az általános témakörök tekintetében:

 • Utalás arra, hogy következő évtől hatálya alá átkerül (2/A § (5))
 • Utalás arra, hogy hatálya alól átkerülve először készít beszámolót. (2/A § (5))
 • További információk, ha a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő. (4 § (3))
 • A törvény előírásaitól való (4 § (4))
 • Nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága arányos az információk előállításának költségeivel. (16 § (5))
 • Éves beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet. Ezzel egyidejűleg üzleti jelentés is kell készíteni. (19 § (1))
 • Össze nem hasonlítható adatok bemutatása és indoklása (19 § (3))
 • Eszköz, kötelezettség is elhelyezhető, akkor az alkalmazott megoldást meg kell adni. (19 § (4))
 • Adatokat ezer forintban kell közzétenni, ha a mérlegfőösszeg 100 milliárd forintnál nagyobb az adatok millió forintban. (20 § (2))
 • A hely és kelet feltüntetése, valamint az aláírás szükséges a végleges beszámoló esetében (20 § (6))
 • Értékelési elvek megváltoztatásának indoklása és hatása (46 § (2))
 • Devizás értékelésnél csak alkalmazásának hatása (60 § (6))

Mérlegre vonatkozó speciális rendelkezéseket a 22§ tartalmazza:

 • Mérleg változatok közötti áttérés indoklása (22 § (1))
 • Mérleg új tételekkel való bővítése esetén azok tartalma, indoklása (22 § (2))
 • Mérlegsorok összevonása (arab számok) részletezése és indoklása (22 § (3))
 • Vagyonkezelőnél a kezelésbe vett eszközök bemutatása (23 § (2))

Tárgyi eszközökre vonatkozóan több paragrafus hivatott tartalmazni, hogy milyen tételeket köteles megosztani a nyilvánossággal a társaság:

 • Terv szerinti écs, hasznos élettartam, maradványérték megváltoztatásának indoklása és hatásának bemutatása (53§ (4))
 • Értékhelyesbítés nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke,és a piaci értékelés elvei és módszerei (59§ (1))
 • Écs elszámolás módszere, gyakorisága (88§ (4))
 • Tárgyi eszköz tükör (92§(1))

Befektetett pénzügyi eszközökre a 90§ (4) bekezdése fogalmazza meg a szükséges közlendőket:

 • Piaci értéket jelentősen meghaladó könyv szerinti értékű befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti és valós értéke, az értékvesztés el nem számolásának indoklása

Saját tőkével kapcsolatosan kötelező tartalmi elemek a következőek:

 • Saját tőke és kötelezettségek alakulása (88§(2))
 • Lekötött tartalék jogcímek szerint (90§(3))
 • Saját tőke változásai, anya-, leány-, társult-, közös vezetésű vállalkozások által jegyzett rész (90§(6))
 • Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok (90§(7))
 • Kibocsátott száma, névértéke (91§(b))
 • Kibocsátott száma, névértéke (91§(b))

A számviteli törvény 41§ (8) bekezdése tér ki arra, hogy a céltartalékról milyen információkat kell közzétenni:

 • A képzett és felhasználása összegét jogcímek szerint
  Ha az előző évi összegtől lényegesen eltér, akkor indoklás.

A kötelezettségekkel kapcsolatosan öt tételt kötelesek bemutatni a beszámolóban, amelyek a következőek:

 • Azon kötelezettségek, amelyek a kapott összegnél (68§(1))
 • 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek teljes összege (90§(3))
 • vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (90§(3))
 • Mérlegen kívüli kötelezettségek (90§(3))
 • Függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségek (90§(4))

A hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkező társaságoknak a következő információt bele kell tenniük a beszámolóba :

 • Hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül esedékes részleteinek részletezése( 42§(3))

Amennyiben a társaság kapcsolt felekkel rendelkezik és azokkal tranzakciókat folytatott az adott üzleti évben, jelentős információ szolgáltatást kell végrehajtaniuk a 89§ és 90§-ban foglaltak szerint:

 • vállalatok, közös vezetésű vállalkozások, társult vállalkozások neve, székhelye, saját tőkéje, jegyzett tőkéje, tartalékai, részesedés aránya, utolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye (89§(1))
 • Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások neve, székhelye (89§(1))
 • Ellenőrzött társaságban többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tagok neve, székhelye, szavazatainak aránya (89§(2))
 • Azon gazdasági társaságok neve, székhelye, jegyzett tőkéje, szavazatok aránya, ahol a vállalkozó többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkezik (89§(3))
 • Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek, ha nem szokásos feltételekkel bonyolították (89§(6))
 • Annak a vállalkozónak a neve és székhelye, amely összeállítja a vállalkozáscsoport azon legnagyobb egységének összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták (89/A§(a))
 • Annak a vállalkozónak a neve és székhelye, amely összeállítja a vállalkozáscsoport azon legkisebb egységének összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták, és amely tagja az a) pontban megnevezett vállalkozáscsoportnak (89/A§(b))
 • Az a hely, ahol az összevont (konszolidált) éves beszámolók megtekinthetők (89/A§(c))
 • Anya-, és leányvállalatokkal szembeni követelés és kötelezettség a Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból (90§(2))
 • Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett illetve annak felhasználása összege jogcímek szerint (90§(8))
 • Kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül Értékesítés nettó árbevétele, Egyéb bevételek, Rendkívüli bevételek (93§(6))

Az elhatárolásokról több paragrafus közli a kötelezően bemutatandó elemeket:

 • Negatív üzleti vagy cégérték 5 éven túli leírásának indoklása (45§(4))
 • Halasztott bevételek 5 éven túli leírásának indoklása (45§(5))
 • Bevételek halasztott ráfordítás, költség-ráfordítás halasztott bevétel jelentősebb összegei, időbeli alakulása (90§(1))

Az eredménykimutatás „specialitásairól” több paragrafus rendelkezik:

 • Valós értékelés esetén a 90 § (9) bekezdésben leírtak bemutatása (59/c§ (2))
 • Eredménykimutatás változatai közötti tájékoztatás és indoklás (71§(2))
 • Eredménykimutatás sorok részletezése és indoklása (71§(5))

 

Árbevétellel kapcsolatban közzé kell tenni:

 • Export árbevétel termék/szolgáltatás bontásban, továbbá EU/EU-n kívüli, ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban (93§(1))
 • Értékesítés árbevétele létesítő okirat szerinti (93§(1))

Egyéb bevételről a 93§ (2) és (3) bekezdése szolgál információkkal:

 • esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek
 • Támogatási program keretében véglegesen kapott összegek támogatásonként, a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásba

Bérekre a 91§ (a) bekezdése tartalmazza a közzé teendő információkat:

 • létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései

Az 53§(5) bekezdése a következőt tartalmazza az értékcsökkenés sorával kapcsolatosan:

 • Értékcsökkenésben lényeges változás eredményre gyakorolt hatásának bemutatása.

Mindennemű értékvesztésről a következő információkat kötelesek megosztani az éves beszámolóval rendelkező vállalkozások:

 • eredeti értékének, tárgyévi és halmozott értékvesztésének, visszaírásának bemutatása legalább mérlegsoronként  (55§(4))
 • Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésének nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke (92§(3))
 • értékvesztésének nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke (92§(3))
 • Forgóeszköz értékpapírok értékvesztésének nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke (92§(3))
 • A 86§ (8) bekezdése a rendkívüli eredményt kéri jogcímek szerinti részletezésben bemutatni, ha azok hatása jelentős.
 •  
 • A Társaság adó korrekciók kötelező bemutatását a 91§ tartalmazza, ugyanúgy, mint a Rendkívüli bevételek és ráfordítások társasági adóalapra gyakorolt számszerű hatását. (91§(c)(d))

Import tevékenységgel működő társaságoknak ki kell térni a következő adatokra a kiegészítő mellékletben:

 • beszerzés termék/szolgáltatás bontásban, továbbá EU/EU-n kívüli, ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban (93§(1))

Kutatás fejlesztéssel foglalkozó társaságok a 93§(4) bekezdés értelmében kötelesek a tárgyévi költségekről információt közzétenni.

A számvitel törvény 154§(3) bekezdése értelmében azon vállalkozások, amelyeknek beszámolóját a könyvvizsgáló nem ellenőrizte, vagy kötelező könyvvizsgálat esetén elutasító záradék került kiállításra, kötelesek a beszámolóban utalni arra, hogy könyvvizsgáló nem ellenőrizte az adott beszámolót.

A környezetvédelemmel kapcsolatosan a 94§ szolgál kötelezően közzéteendő információkról:

 • Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök (tárgyi eszköz tükör) (94§(1))
 • Veszélyes hulladékok nyitó és záró mennyisége és értéke, növekedése, csökkenése (94§(2))
 • Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék összege, a tárgyévben és az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege, és a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege (94§(3))

 

Tisztségviselők esetében a következő tételeket kell bemutatni a 89§ (4) bekezdése szerint:

 • Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság
 • Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság
 • Korábbi vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagokkal szembeni

Az éves beszámolók esetében kötelező „kellék” a cash-flow kimutatás, amit a 88§(6) bekezdése szögez le a számviteli törvényben.