A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

A 2013. évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás lehetőségei

24 február 2014

A 2013. évre vonatkozó adókötelezettségüket a magánszemélyek önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás választásával teljesíthetik. Az önadózók tehetnek adónyilatkozatot (1353Adónyilatkozat), elkészíthetik bevallásukat önállóan (1353), de kérhetik a NAV közreműködését is (1353Ny). A szükséges nyomtatványok a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatóval együtt elérhetőek az adóhivatal honlapján: www.apeh.hu.

A 1353 számú bevallás kitöltési útmutatója tartalmazza azokat az eseteket, amikor a magánszemélynek nem kell bevallást benyújtania. ,

  • A munkáltatói adómegállapítás

Abban az esetben, ha a magánszemély munkáltatója vállalta a munkáltatói adómegállapítást, továbbá a magánszemély megfelelt a törvényben meghatározott feltételeknek, akkor 2014. január 31-ig a 13Ny29-es nyilatkozat aláírásával kérhette az adómegállapítás elkészítését.

A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély által 2014. március 20-ig részére átadott igazolások, nyilatkozatok figyelembevételével 2014. május 20-ig állapítja meg és erről 13M29-es igazolást ad dolgozójának. Ezt követően 2014. június 10-ig elektronikus úton továbbítja az adómegállapítást az adóhatósághoz, ezen határidőig van lehetőség az adatok esetleges módosítására.

Az éves szja és a levont adóelőleg 100 forintot meghaladó különbözete a még alkalmazásában álló dolgozóval az elszámolást követő fizetéskor, de legkésőbb 2014. június 20-ig kerül elszámolásra. A munkabérből levonandó adókülönbözet nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal valamint az adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Ha az adóhátralék teljes egészében nem vonható le egy hónap alatt, a munkáltató a levonást további két hónapon keresztül folytathatja a 15%-os mértékkel. Ha egy összegben levonható, akkor részletfizetésre nincs lehetőség.

A nyilatkozattételt követően munkahelyet változtatók esetében csak kiutalásra van lehetőség, a le nem vonható összegről a munkáltató tájékoztatja az adóhatóságot, annak behajtásáról annak kell gondoskodnia.

Az adó 1+1%-át felajánlók a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékot a munkáltató részére 2014. május 10-ig adhatják le. Kizárólag az adóazonosító jellel ellátott, ragasztott felületen átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban átadott nyilatkozat érvényes. Szükséges továbbá a rendelkezésekről készített kísérő jegyzék aláírása, melyet a munkáltató a borítékokkal együtt továbbít az adóhatóság részére.

  • Az Adóhatóság közreműködésével készítendő egyszerűsített bevallás (1353Ny)

Az adózó akkor választhatta ezt a lehetőséget, ha 2014. február 17-i jogvesztő határidőig eljuttatta 1353Ny jelű nyilatkozatát az adóhatóság részére.

A személyre szabott egyszerűsített bevallási ajánlatot az adózó legkésőbb 2014. április 30-ig kapja meg a nyilatkozatában feltüntetett belföldi lakcímre, illetve amennyiben a nyilatkozat beküldése korábban ügyfélkapun keresztül elektronikus úton történt, bevallása is elektronikus úton érhető majd el.

Az adózó feladata a megküldött adatok ellenőrzése az előző évi jövedelméről szóló igazolások alapján. További teendője nincsen, amennyiben elfogadja a megküldött bevallást, mert az abban megállapított adó az adózó által határidőig benyújtott bevallásnak minősül. Ha eltérést tapasztal, bevallása javításra, illetve kiegészítésre szorul, akkor javított bevallását 2014. május 20-ig kell visszajuttatnia a NAV-hoz. A javított adatok alapján az adóhatóság ismételten kiszámolja az adóját, és erről 2014. június 20-ig értesíti az adózót.

  • Adónyilatkozat (1353 Adónyilatkozat)

Az adónyilatkozat választásával a legegyszerűbb módon teljesítheti bevallási kötelezettségét a magánszemély, ha nem keletkezett olyan kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói adómegállapítással vagy adóbevallással kell teljesítenie. Az adónyilatkozaton az azonosító adatokon kívül mindössze az adóévi adóköteles jövedelmek együttes összegét, a jövedelmet terhelő jövedelemadó összegét, valamint a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó és adóelőleg összegét kell feltüntetni.

Az adónyilatkozat csak akkor választható, ha a magánszemély jövedelme kizárólag munkáltató(k)tól származott, és a jövedelméből levont és az azt terhelő adó különbözete az    1 000 forintot nem haladja meg, továbbá ha jövedelme kifizető(k)től származott és az adót a kifizető(k) hiánytalanul levontá(k). Ha az eltérés több mint 1 000 forint, vagy a kifizetők kevesebb adót vontak le, akkor már csak a 1353-as bevallás benyújtására van lehetősége.

  • Az Adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás (1353)

Amennyiben a magánszemély nem választja, vagy nem választhatja az előző adóbevallási lehetőségeket, akkor a 1353-as nyomtatványon a NAV közreműködése nélkül, önállóan köteles teljesíteni bevallási kötelezettségét.

Ha 2013. évben az adózó az adóelőleget megállapító munkáltatótól jogalap nélkül kérte a családi kedvezmény, vagy a súlyos fogyatékosság miatti adókedvezmény érvényesítését, és emiatt adófizetési különbözete keletkezik, csak ezt az adóbevallási lehetőséget választhatja és köteles 12%-os különbözeti-adót fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény összege után, amennyiben az meghaladja a 10 000 Ft-ot.

 

Az adónyilatkozat és a 1353-as bevallás beküldési határideje 2014. május 20. Benyújthatóak postai úton a bevallás benyújtásának időpontjában az állandó lakcím szerint illetékes megyei adóigazgatóság címére, ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve személyesen leadhatóak a NAV Ügyfélszolgálatain. (Az adóhivatal által küldött egységcsomagban található boríték postára adásáért 2014. május 20-áig nem kell fizetni.)

Az önadózók a bevallás alapjául szolgáló igazolásokat, okmányokat 2019. december 31-ig kötelesek megőrizni, mert az adóhivatal az elévülési időn belül élhet ellenőrzési jogával.

Az egyszerűsített bevallást választó adózónak lehetősége volt a nyilatkozat megtételekor rendelkezni adója 1+1%-áról, de továbbra is lehetősége van a nyilatkozattól függetlenül a „13EGYSZA” jelű formanyomtatványon rendelkezni 2014. május 20-ig.

 

Az adónyilatkozatot illetve a 1353-as bevallást választók rendelkezhetnek a bevallás beadásával egyidejűleg az EGYSZA lap kitöltésével, de nekik is lehetőségük van a „13EGYSZA” önálló benyújtására.

Az adózónak a 100 forintot el nem érő adóját nem kell megfizetnie, és az adóhatóság sem utalja ki részére ezen összeghatárig az adó-visszatérítését, kivétel ez alól az adónyilatkozatot választó, mert esetében sem adó fizetési sem visszatérítési kötelezettség nincsen.

 

Egyszerűsített bevallás esetén a 30 napos kiutalási határidő 2014. május 20-tól, vagy javítás esetén a korrigált adatokkal elkészített bevallás kézhezvételétől számítódik, ezért amennyiben adó-visszaigénylésre jogosult a magánszemély érdemes az adóhatóság közreműködése nélkül benyújtania a bevallását, mert hibátlan bevallás esetén a beérkezéstől számított harminc napon belül, de legkorábban 2014. március 1-jétől utalja ki a NAV a visszatérítést.

 

A visszaigényelt összeget postai úton vagy bankszámlára történő átutalással kaphatja meg az adózó, attól függően, hogy a bevallásban melyik típusú kiutalást választja. A kiutalás csak a magánszemély részére történhet, ezért más személy számlaszáma nem jelölhető meg.

A 100 forintot meghaladó összegű adótartozás rendezhető:

  • a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel
  • http://nav.gov.hu/data/cms277139/35_IF_A_bankkartyas_adofizetesrol_2013.01.14..pdf)
  • a NAV Ügyfélszolgálatok bármelyikén igényelhető „sárga csekk”, a „Kérelem készpénz-átutalási megbízás (Csekk) igényléséhez” nyomtatvány kitöltésével
  • ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemély ugyanezt elektronikus úton a CSEKK űrlap beküldésével kérheti
  • saját belföldi bankszámláról történő átutalás esetén feltétlenül fel kell tüntetni a Közlemény rovatban az adózó adóazonosító jelét, a kedvezményezett: NAV Személyi jövedelemadó beszedési számla 10032000-06056353.

150 000 Ft-ot meg nem haladó tartozás esetén, a törvény lehetőséget biztosít pótlékmentes, legfeljebb 6 havi, egyenlő részletekben történő részletfizetésre.  Igénybevételéhez a bevallás részét képező nyilatkozatban kell az adózónak az általa választott időtartamot kiválasztania. Az első részlet megfizetésének határideje 2014. május 20., az utolsó részleté a választott időtartamtól függ (a maximális 6 havi részlet választása esetén 2014. október 20). Amennyiben az adózó nem teljesíti határidőre az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben válik esedékessé, továbbá a tartozásra az eredeti esedékesség napjától (2014. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel.

A részletfizetésre vonatkozó nyilatkozat megtételére előírt határidő (2014. május 20.) jogvesztő, amennyiben az adózó a 2013. adóévre vonatkozó bevallását késedelmesen küldi be, ezzel a lehetőséggel már nem élhet.

 

150 000 Ft feletti tartozás (adóhátralék) esetén, ha az adózó nem tudja azt egy összegben megfizetni, részletfizetés engedélyezését, vagy fizetési halasztást kérhet írásban az adóhatóságtól.

A kérelmet a bevallástól függetlenül, külön borítékban kell postára adni, nem a bevalláshoz csatoltan. A részletfizetés vagy fizetési halasztás iránti kérelem illetékköteles, a fizetés időtartamára késedelmi pótlék fizetendő.