• Új és módosított IFRS standardok
Hírek:

Új és módosított IFRS standardok

30 november 2021

A 2021-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások összeállítása során hasznos lehet az alábbi összefoglalónk arra vonatkozóan, hogy milyen új és módosított IFRS standardok alkalmazandóak kötelezően a 2021. január 1-től kezdődő üzleti évekre.

 

Továbbá, a kibocsátott, még nem hatályos standardok gazdálkodó egységre vonatkozó várt hatásait is vizsgálni szükséges és közzé kell tenni a Kiegészítő megjegyzésekben, ezért segítségképpen ezeket is összegyűjtöttük.

 

Bízunk benne, hogy összefoglalónkkal segítjük a 2021-es IFRS pénzügyi kimutatások összeállítását.

 

 

Új és módosított standardok a 2021.01.01-jén kezdődő vagy azt követő üzleti évekre

2021. január 1-jén kezdődő vagy azt követő üzleti évekre

 

IFRS

Hatálybalépés napja

Rövid leírás

 

IBOR Reform – 2. fázis
(Az IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 módosításai)

2021.01.01

A 2. fázis módosításai olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek az IBOR reform során érinthetik a szerződéses cash flow-k változásait vagy a fedezeti kapcsolatok hatásait, amelyek abból erednek, hogy a referencia kamatlábat felváltják egy alternatív referencia kamatlábbal: (i) Bekerült egy gyakorlati egyszerűsítés, amely lehetővé teszi a társaságok számára, hogy elszámolják a reform által megkövetelt szerződéses cash flow-k változását a módosított effektív kamatlábbal, azaz, IFRS 9:B5.4.6 alkalmazása helyett IFRS 9:B5.4.5 alkalmazása. (ii) Mentességet biztosít bizonyos fedezeti elszámolási követelmények alól.

 

Az IFRS 4 Biztosítási szerződések standard módosításai
(Az IFRS 9 halasztása)

2021.01.01

Az IASB az alábbiak szerint két változtatást hajtott végre az IFRS 4-ben:
(i) Az IFRS 4 20B. bekezdésében foglalt kritériumokat teljesítő biztosítók átmenetileg engedélyezhetik (bár nem kötelező), hogy az IFRS 9 helyett az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés standardot alkalmazzák a 2021. január 1-je előtt kezdődő éves időszakokra, és
(ii) A biztosítók jogosultak, de nem kötelesek az 'overlay approach'-ot alkalmazni a megjelölt pénzügyi eszközökre, azaz, átsorolhatják a kapcsolódó nyereséget/veszteséget az Eredmény- és egyéb átfogó jövedelemkimutatásba, annak érdekében, hogy az eredményre gyakorolt nettó hatás megegyezzen azzal, mintha az IAS 39-et alkalmazták volna a megjelölt pénzügyi eszközökre.

2021. április 1-jén kezdődő vagy azt követő üzleti évekre

 

IFRS

Hatálybalépés napja

Rövid leírás

 

Covid-19: Bérleti díj engedmények 2021.06.30 után
(Az IFRS 16 módosításai)

2021.04.01

A módosítás kiterjeszti a gyakorlati egyszerűsítést a 2021.06.30 és 2022.06.30 közötti időszakra. Kötelező a standard alkalmazása annak a lízingbevevőnek, aki választotta az eredeti gyakorlati egyszerűsítés alkalmazását.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátott, még nem hatályos standardok

2022.január 1-jén vagy azt követő üzleti évekre

 

IFRS

Hatálybalépés napja

Rövid leírás

 

2018-2020 éves felülvizsgálat

2022.01.01

- IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása
Lányvállalat, mint első alkalmazó: A módosítás lehetővé teszi az IFRS 1:D16(a) bekezdést alkalmazó lányvállalat számára, hogy a halmozott átváltási különbözeteket az anyavállalat által jelentett összegek alapján értékelje, az anyavállalat IFRS-ekre való átállásának időpontja alapján.

- IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok
10 százalékos teszt a pénzügyi kötelezettségek kivezetése során: A módosítás egyértelművé teszi, hogy a gazdálkodó egység mely díjakat alkalmazza, amikor az IFRS 9:B3.3.6. bekezdésében szereplő '10 százalékos' tesztet alkalmazza annak értékelése során, hogy ki kell-e vezetni egy pénzügyi kötelezettséget.


- IFRS 16 Lízingek
 Lízingösztönzők: A 13. szemléltető példában - az eredetileg bemutatott lízingösztönzők kezelésével kapcsolatos esetleges félreértések elkerülése érdekében - a módosítás törli a bérelt ingatlanon végzett fejlesztések lízingbeadó általi megtérítésére való hivatkozást.
 
- IAS 41 Mezőgazdaság
Adózás a valós értéken történő értékelésben: A módosítás megszünteti az IAS 41:22 azon követelményét, amely szerint a gazdálkodó egységeknek ki kell zárniuk az adózásból származó cash flow-kat, amikor egy biológiai eszköz valós értékét jelenérték-technikával értékelnek. Ez biztosítja az IFRS 13 követelményeivel való összhangot.

 

Ingatlanok, gépek és berendezések: Rendeltetésszerű használat előtti bevételek
(Az IAS 16 módosításai)

2022.01.01

A módosítás egyértelművé teszi, hogy az eszköznek a vezetés által tervezett módon történő működéséhez szükséges helyre és állapotba hozása során előállított termékek értékesítéséből származó bevételt az eredményben kell elszámolni, azaz, nem csökkenti az Ingatlanok, gépek és berendezések bekerülési értékét.

 

Hátrányos szerződések —
A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek
(Az IAS 37 módosításai)

2022.01.01

A módosítás következtében bekerült a 68A. bekezdés, amely pontosítja, hogy a szerződés teljesítésének költségei a szerződéshez közvetlenül kapcsolódó költségek. A figyelembe veendő költségek:
(i) a szerződés teljesítésének többletköltségei – például közvetlen munkaerő és anyagok;
(ii) olyan egyéb költségek felosztása, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szerződések teljesítéséhez – például az értékcsökkenési leírás felosztása.

 

Hivatkozás a Koncepcionális Keretelvekre
(Az IFRS 3 módosításai)

2022.01.01

Az IFRS 3:11 előírja, hogy az üzleti kombináció során megszerzett összes azonosítható eszköznek és átvállalt kötelezettségnek meg kell felelnie a Koncepcionális Keretelvekben szereplő eszközök és kötelezettségek definícióinak. Mivel a 2018-as Koncepcionális Keretelvekben az eszközök és kötelezettségek definíciója eltér az 1989. évi Keretelvekben foglaltaktól, szükséges volt a 11. bekezdés frissítése a 2018-as Koncepcionális Keretelvek előírásaival összhangban.

 

Továbbá, a módosítás új kivételeket emel be az IAS 37 és IFRIC 21 hatálya alá tartozó kötelezettségek és függő kötelezettségek tekintetében (IFRS 3:21A, 21B, 21C).

 

2023.január 1-jén vagy azt követő üzleti évekre

 

IFRS

Hatálybalépés napja

Rövid leírás

 

IFRS 17 Biztosítási szerződések

2023.01.01

Az IFRS 17 előírásai alapján a biztosítási szerződések egyesítik egy pénzügyi eszköz és egy szolgáltatási szerződés jellemzőit, amelyek időben jelentősen változó cash flow-kat generálhatnak, ezért a következő megközelítést alkalmazza:
(i) A jövőbeli cash flow-k jelenlegi értékelésének kombinálása a szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás időszakában elszámolt nyereséggel
(ii) A biztosítási szolgáltatás eredményeinek (beleértve a biztosítási bevételt) elkülönített bemutatása a biztosítási finanszírozási bevételektől vagy kiadásoktól, és
(iii) Konzisztens számviteli politika kialakításának követelménye minden egyes portfólió tekintetében, arra vonatkozóan, hogy a beszámolási időszak összes biztosítás finanszírozási bevétele vagy ráfordítása az eredményben, vagy néhány az egyéb átfogó jövedelemben kerüljön elszámolásra.

 

A kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratúként történő besorolása
(Az IAS 1 módosításai)

2023.01.01

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a kötelezettségek hosszú lejáratúként történő besorolása érdekében a gazdálkodó egység kötelezettségei kiegyenlítésére vonatkozó elhalasztási jogának fenn kell állnia a beszámolási időszak végén. A besorolást nem befolyásolja annak valószínűsége, hogy a társaság él-e halasztási jogával. Ezen túlmenően, ha a gazdálkodó egységnek a kötelezettség teljesítésének elhalasztására vonatkozó joga attól függ, hogy a gazdálkodó egység teljesíti-e a meghatározott feltételeket, a gazdálkodó egységnek jogában áll elhalasztani a kötelezettség teljesítését a beszámolási időszak végén, ha az adott időpontban megfelel ezeknek a feltételeknek.

 

Számviteli politikák közzététele
(Az IAS 1 és IAS 8 módosítása és ‚IFRS Practice Statement 2’)

2023.01.01

A módosítás a számviteli politikákra vonatkozó közzétételi követelményt 'jelentős számviteli politikákról' 'lényeges számviteli politika információkra' módosítja. Továbbá, útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy egy számviteli politikai információ mikor tekinthető lényegesnek:
(i) A nem lényeges ügyletekre/eseményekre/feltételekre vonatkozó számviteli politika információk nem lényegesnek minősülnek.
(ii) A lényeges ügyletekre/eseményekre/feltételekre vonatkozó számviteli politika információk nem feltétlenül lényegesek.
(iii) A módosítás értelmében a számviteli politika információk várhatóan lényegesek lesznek, ha szükségesek a pénzügyi kimutatásokban szereplő egyéb lényeges információk megértéséhez.

 

Számviteli becslések fogalma
(Az IAS 8 módosításai)

2023.01.01

A módosítás bevezeti a 'számviteli becslések' definícióját. Egyértelművé tette azt is, hogy az input vagy az értékelési technika változásának számviteli becslésre gyakorolt hatásai a számviteli becslések változásai, kivéve, ha előző időszaki hibák kijavításából ered.

 

IAS 12 Jövedelemadók (Egyetlen tranzakcióból eredő eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó)

2023.01.01

A módosítás leszűkíti az IAS 12 Jövedelemadók 15. és 24. bekezdésében szereplő megjelenítési kivételek hatályát, így az már nem vonatkozik azokra az ügyletekre, amelyek a kezdeti megjelenítéskor egyidejűleg adóköteles és levonható átmeneti különbözetet eredményeznek.

This IFRS publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. This IFRS publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice. Please contact your respective BDO member firm to discuss these matters in the context of your particular circumstances. Neither BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited and/or BDO member firms, nor their respective partners, employees and/or agents accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this IFRS publication or for any decision based on it.