Hírlevél:

Számviteli törvény változások 2020.

16 március 2020

 

Jelen tájékoztatónkban szeretnénk röviden összefoglalni a Számviteli törvény 2020. évi változásait. A számviteli törvény módosításának elsődleges célja a hazai előírások közelítése a nemzetközi (IFRS-ek szerinti) előírásokhoz.

 

Bevétel elszámolásának változása

2020. január 1-jétől új szabályok léptek hatályba az árbevételek számviteli elszámolásával kapcsolatosan, ezek azonban csak az értékesítés nettó árbevételének egy jól meghatározott csoportjára alkalmazandóak. Az új előírások jelentős részben a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján kerültek meghatározásra. A több üzleti évet érintő, és egymással szoros kapcsolatban álló szerződések esetében (projektszerződések) az aktív és passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségek és ráfordítások elszámolását a ténylegesen teljesített ügyletek esetében, függetlenül a számlázástól. Az új bevételi elszámolási szabályokat először a 2020-as évről beadott beszámolóban lesz kötelező alkalmazni azzal, hogy a 2020 január 1-jét megelőzően kötött szerződésekre nem kötelező a használata, de számviteli politikai döntéssel el lehet ettől térni.

 

Céltartalékot érintő változások

Kibővült a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok köre, 2020-tól a vállalkozásoknak a megkötött hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre is kell céltartalékot képezni kötelező jelleggel, 2019. üzleti évről szóló beszámoló vonatkozásában pedig már választható e lehetőség. Hátrányosak azok a szerződések, amelyek nagy valószínűséggel veszteséget fognak okozni, vagy hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem mondható fel. A szerződések esetében azt kell megbecsülni, hogy várhatóan mekkora veszteség keletkezik.

 

Saját tőkét érintő változások

Korlátolt felelősségű társaságnak, részvénytársaságnak, egyéb társaságnak (ha cégbírósági bejegyzésre kötelezett) a jegyzett tőke változását a változás időpontjával kell könyvelnie, ha ez eltér a cégbírósági bejegyzés időpontjától. Azaz a tőkeemelés időpontjának változását a cég a jövőben megadhatja, így változása nem a cégbírósági bejegyzéssel válik hatályossá. Ugyanakkor tőkeleszállításkor (különösen a kötelező tőkeleszállításkor) a cég a működésére vonatkozó kötelező előírások betartása érdekében dönt a cégbírósági tőkeleszállításról, ilyen esetekben nem lehet megadni a változás időpontját (hatályát), a változás időpontja továbbra is a tőkeleszállítás cégbíróság általi bejegyzésének napja lesz.

 

Pótbefizetésről történő lemondás

A tulajdonosoknak lehetőségük van a korábban fizetett pótbefizetés visszafizetéséről lemondani, ha az már nem szükséges a veszteség pótlásához, akkor a lemondás időpontjával azt lekötött tartalékból eredménytartalékba kell átvezetni.

Ezt a rendelkezést először a 2020. üzleti évről készített beszámolóban kell alkalmazni, de már alkalmazható a 2019. üzleti évről szóló beszámolóra is.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopa tartalmazza a jogelőd gazdasági társaságnál a lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegéből az eredménytartalékba átvezetett összeget, ha a pótbefizetésből származó követeléséről az átalakulás során a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) lemond.

 

Egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég, illetve korlátolt felelősségű társaság

A jövőben az egyéni vállalkozók a tevékenységük folytatása érdekében egyéni céget vagy korlátolt felelősségű társaságot alapíthatnak, ami a számviteli törvény hatálya alá fog tartozni. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint alapított egyéni cégnek és korlátolt felelősségű társaságnak az alapítás időpontjával a bevételi nyilvántartásból a számviteli törvény hatálya alá visszakerülő vállalkozásokra vonatkozó nyitómérleg összeállítási szabályainak megfelelő nyitó mérleget kell készítenie azzal, aminek valódiságát könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni.

 

Átalakulásokat érintő változások

Az átalakulási törvény (2013. évi CLXXVI. törvényt) módosított 4. § (6) bekezdése szerint a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket csak akkor kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni, ha az átalakuló jogi személy a számviteli törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett (de ez egyesülésnél azt is jelenti, hogy ha az érintett jogi személyek legalább egyike könyvvizsgálatra kötelezett, akkor már valamennyi vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár-tervezetet könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni). De a végleges vagyonmérleget és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárt minden esetben könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.

Az átalakuló jogi személy meghatározhatja az átalakulás (ideértve az egyesülést és a szétválást is) időpontját, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak (amely azonban nem lehet korábbi, mint a jogelőd cég törlésének napja). Ha az átalakuló jogi személy az átalakulás napját mégsem határozza meg, akkor az átalakulás napja a jogelőd jogi személy törlésének a napja. Az átalakulási törvény szerint a jogelőd jogi személy törlésének és a jogutód jogi személy bejegyzésének a hatálya nem eshet azonos napra.

 

Egyösszegű értékcsökkenési leírás

A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök egy összegben elszámolható értékcsökkenés összege a jelenlegi 100 ezer forintról 200 ezer forintra emelkedett, ennek alkalmazásához azonban számviteli politikát is módosítani kell.