• Privacy Policy

Privacy Policy

 

BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 865069   Adószám: 13627289-4-42,) mint Adatkezelő fontosnak tartja a www.bdo.hu  honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.bdo.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlap(ok)on keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

A honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a BDO Magyarország cégcsoport tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.


1. Kik az érintettek?

Érintett az a természetes személy, aki a www.bdo.hu honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.bdo.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, illetve a nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, az oldalon hírlevélre feliratkozó természetes személyekre, az álláspályázókra, továbbá az Adatkezelő www.bdo.hu honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

Az álláspályázatok kapcsán érintett az is, aki a BDO Magyarországnál meghirdetett állásra, vagy gyakornoki pozícióra jelentkezik.

A BDO Tagvállalatok által megkötött üzleti és tanácsadási szerződések kapcsán az adott szerződés mellékleteként alkalmazott adatkezelési tájékoztató vonatkozik a természetes személy szerződő fél, illetve a szerződő fél üzleti kapcsolattartói és képviselői személyes adatainak kezelésére.

2. Az Adatkezelő

A weboldallal kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő a www.bdo.hu honlap üzemeltetője.

Cégnév: BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A
Kapcsolattartó: BDO Irodavezetés
E-mail: [email protected]; [email protected]
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-865069
Adószám: 13627289-4-42

A további, jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében – tekintettel arra, hogy az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg – közös adatkezelők a BDO Magyarország tagvállalatai:

 • BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
 • BDO Magyarország Adótanácsadó Kft.
 • BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
 • BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft.
 • BDO Magyarország IT Megoldások Kft.
 • BDO Magyarország Pénzügyi és Ingatlan Tanácsadó Kft.
 • BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda
 • BDO Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

(továbbiakban együttesen BDO, illetve szövegkörnyezettől függően a megfelelő BDO tagvállalat: BDO Tagvállalat, illetve Adatkezelő)

A fentiekben megnevezett közös adatkezelők az elsődleges adatkezelőként, továbbá az adatkezelés jogszerűségéért és biztonságosságáért a BDO Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-t jelölik ki. Az érintettek elsődlegesen a BDO Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-vel szemben tudják érvényesíteni jogaikat, illetve kapcsolattartóként az érintettek irányába a BDO Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jár el. Az érintettek a BDO Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-vel a fent jelzett elérhetőségeken tudják felvenni a kapcsolatot.

3. Adatkezelési tevékenység: Hírlevél küldése

Érintett a hírlevél szolgáltatás igénybevétele előtt a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

hírlevél kiküldése

cégnév

azonosítás

feliratkozás dátuma

azonosítás

Adatkezelés célja: Az elektronikus hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett vállalkozás teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a BDO legújabb eseményeiről, képzéseiről, híreiről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről. Az adatkezelés célja továbbá vállalkozások, mint a reklám címzettjeinek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése elektronikus üzenet formájában, amennyiben az Érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik. A közvetlen üzletszerzési célú megkeresés jellemzően az Adatkezelő eseményeiről, képzéseiről való tájékoztatást jelenti.

Jogalap: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul. A hírlevél küldés jogalapja lehet továbbá az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a hírlevél nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét (ld. lent), így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a BDO, mint Adatkezelő, vagy a BDO Magyarország cégcsoport híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett közvetlen üzletszerzési célú elektronikus üzenetek esetén, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személyeken felül érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek valamely Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő korábbi képzésén, üzleti jellegű eseményén részt vettek. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került.

Kik kezelik az adatokat: A hírlevelet kizárólag a Marketing és PR osztály munkatársai küldik az Online Marketing hírlevélküldő szoftver segítségével.

Meddig kezelik az adatokat: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Leiratkozás: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az [email protected] e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, vagy postai úton a 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.C.ép. címen.

4. Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Információ vagy ajánlatkérés kapcsán, amennyiben az egy adott üzletágat érint, adatkezelőnek minősül a megfelelő BDO Tagvállalat.

Az adatkezelés célja:  az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

cégnév

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

megjegyzés/kérdés tartalma

válaszadás

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Személyes adatok kezelését alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi annak érdekében, hogy a kérdést szakértő válaszolja meg, úgy abban az esetben a megfelelő BDO Tagvállalat szakértő munkatársához továbbítja.

Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

Közös adatkezelés esetén a BDO Tagvállalatok, mint adatkezelők, az itt meghatározott eljárást követik. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő részére a honlapon  keresztül megadott adatok e-mail-ben  jutnak el. A honlapon megadott központi email címen is érkezhetnek információt vagy ajánlatot kérő e-mailek. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg, aki szakmai kérdés esetén az adatokat megosztja a megfelelő BDO Tagvállalattal az információ- vagy az ajánlat kérés szakértői megválaszolása érdekében.

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa vagy a választ megkapja.

Adatkezelés időtartama: az egyszeri információkérés, vagy ajánlatadás lezárásáig. Amennyiben az ajánlatot kérővel a BDO Tagvállalat üzleti kapcsolatot létesít, úgy a személyes adatok kezelésére a szerződésekhez csatolt adatvédelmi tájékoztató lesz irányadó.  . Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő és a közös adatkezelők az adatokat a mindenkori elévülési idő elteltéig kezelik.

5. Adatkezelési tevékenység: Álláspályázatra, illetve gyakornoki programra jelentkezők adatainak kezelése

Adatkezelő: Amennyiben a pályázó egy meghatározott pozícióra tekintettel jelentkezett a BDO-hoz, úgy adatkezelő kizárólag a BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., valamint az adott- a pozíciót meghirdető – BDO Tagvállalat együttesen. Ebben az esetben az érintett személyes adatait a BDO csak abban az esetben továbbítja más BDO Tagvállalat részére, ha az érintett ahhoz előzetesen hozzájárult.

Az érintetteknek lehetősége van a honlapon megadott email címen  keresztül az ott meghirdetett állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) magyar és idegen nyelven és személyes adatait megadni. Az érintettek a postacímre is beküldhetik a pályázatukat.

Jogalap: Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy nem áll módunkban álláspályázatát elbírálni. Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy jelentkezésével hozzájárul a BDO Magyarország általi adatkezeléshez a jelen tájékoztatóban rögzítettek szerint.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy gyakornoki programra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi

adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely

neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához kerül elhasználásra

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

idegen nyelv ismeret

idegen nyelv és ismeret foka, pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

csatolt önéletrajz egyéb – a jogviszony létrehozása, teljesítése, megszűnése szempontjából –

releváns adatai

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra, kizárólag annak releváns adatai

Kérjük, hogy önéletrajzában és motivációs levelében ne adjon meg olyan adatot, amely a munkaviszony létesítése szempontjából nem releváns!

közösségi oldal (pl. LinkedIn) nyilvános profilja, ha az itt szereplő adatok a megpályázott pozíció szempontjából releváns tájékoztatást nyújtanak.

Facebook profillal történő jelentkezés: Facebook névjegyen szereplő alapadatok, elérhetőségek, munkahely és tanulmányok, amennyiben ezek nyilvános információk a profiloldalon.

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra, kizárólag annak releváns adatai

bérigény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő további adatkezelés jogalapjának megteremtéséhez szükséges

Az adatkezelés általános célja:

A személyes adatok kezelésének alapvető célja a jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a meghirdetett pozíció kapcsán, illetve – amennyiben ehhez a jelentkező külön hozzájárul – további álláslehetőségek kapcsán, illetve, a jelentkező adottságai és érdeklődése szerint szövetkezeti foglalkoztatásra irányuló ajánlatok megtétele céljából történő közvetlen megkeresések a BDO által.

A pályázat elbírálásáig végzett adatkezelés konkrét célja: a jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a meghirdetett pozíció kapcsán.

A pályázat elbírálását követő adatkezelés konkrét célja: további álláslehetőségek közlése céljából történő közvetlen megkeresések a BDO által, amennyiben az érintett ehhez hozzájárult.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő részére, amely nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik.  Adatkezelő a szakértői elbírálás érdekében továbbítja az álláspályázatot a  HR osztály kiválasztásért felelős munkatársa részére. A kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozícióval, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.

A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

Adatkezelő közli a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt, csak a referencia személy hozzájárulásával adhat meg. Érintett tudomásul veszi, hogy ez esetben a megjelölt személlyel az érintett BDO Tagvállalat munkatársa felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama:

 • A pályázat megőrzésének időtartama, ha a pályázat sikertelen volt, a döntést követő legfeljebb 90 nap.
 • Amennyiben jelentkező ehhez külön hozzájárult, vagy az érintett nem egy konkrét állásra jelentkezett, úgy az adatokat a BDO kettő évig megőrzi és felhasználja annak érdekében, hogy további álláslehetőségek figyelembe ajánlása céljából a kapcsolatot a jelentkezővel felvegye.
 • Amennyiben a jelentkező regisztrált a BDO online karrierportálján, úgy a BDO a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (regisztráció törléséig) kezeli.
 • Amennyiben a jelentkező által adott hozzájárulás csak szóban hangzik el (pl. a jelentkező telefonon jelentkezik egy meghirdetett állásra), és a jelentkezőtől a BDO nem szerzi be a hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő megerősítését, úgy az adatkezelés és a felhasználás időtartama az adatok felvételétől számított lefeljebb 90 napig tart, ezt követően a BDO az adatokat törli.
 • A BDO Tagvállalattal létesítendő munkaviszonyra kiírt pályázat esetén, amennyiben a pályázat sikeres volt, a BDO a jelentkezéskor megadott adatok közül a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához szükséges adatokat kezeli tovább, a külön, munkavállalóinak adandó tájékoztatás szerint.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Az érintett személyes adatait a BDO munkaerő közvetítő cégen keresztül, vagy a BDO által használt állásportálon keresztül is megszerezheti, ezen esetekben az adatoknak a BDO általi megszerzése a munkaerő közvetítő, illetve a releváns állásportál adatvédelmi tájékoztatásának megfelelően történik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettek a kezelt adatokat nem vagy hiányosan adja meg, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik fél részére. Amennyiben az érintett gyakornoki foglalkoztatásra jelentkezik, úgy a kiválasztott érintett adatai, az érintett hozzájárulásával továbbításra kerülnek a választott szövetkezet vagy más foglalkoztató részére.

Szakmai állásinterjúval kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelő a kiválasztott érintettekkel szakmai állásinterjút folytat le kölcsönösen megfelelő időpontban. Az interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintett: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, illetve gyakornoki pozícióra jelentkezni kíván.

Kezelt adatok köre és célja:

korábban megadott adatok (lsd fent)

azonosítás , kapcsolattartás

pozíció, amit megpályázott

azonosítás

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

interjún bizonyított szakmai kompetenciái

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 interjún bizonyított nyelvtudási szintje

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által megadott jövedelem igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett felmondási ideje

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

Adatkezelés időtartama: ha a pályázat sikertelen volt, a döntést követő legfeljebb 90 nap. Amennyiben jelentkező ehhez külön hozzájárult, vagy az érintett nem egy konkrét állásra jelentkezett, úgy az adatokat a BDO kettő évig megőrzi és felhasználja annak érdekében, hogy további álláslehetőségek figyelembe ajánlása céljából a kapcsolatot a jelentkezővel felvegye.

Az alkalmassági tesztek és alkalmassági vizsgálatok:

A kompetencia vizsgálat az érintett önkéntes hozzájárulásával történik, szakmai állásinterjú során, vagy attól eltérő időpontban.

A kezelt adatok köre:

név        

azonosítás

telefonszám, email

kapcsolattartás

időpont

alkalmassági vizsgálat időpontjának meghatározásához szükséges

teszteredmény

adott pozíció betöltéséhez szükséges képesség megítélése

Az adatkezelés célja: a pozícióhoz szükséges szakmai alkalmasság (kompetenciák) felmérése.

Folyamat: Adatkezelő legjobb szakmai tudása szerint az adott pozícióhoz kiválasztott tesztet vagy az alkalmassági vizsgálatot előzetesen részletesen ismerteti, azok elvégzésének módját, lényegét, célját, körülményeit, működését, és milyen eredményeket érhet el az érintett. Adatkezelő kéri az érintettek kifejezett, előzetes, írásbeli önkéntes hozzájárulását az alkalmassági vizsgálaton, teszten történő részvételhez. Az alkalmassági vizsgálat, teszt eredményeit az Adatkezelő e feladattal megbízott Munkatársa kiértékeli, és az érintettekkel részletesen és teljes körűen megismerteti. Az érintett az eredmények ismeretében dönthet úgy, hogy a teszt eredményét és egyéb adatait az Adatkezelő törölje. A teszteket nem használjuk arra, hogy a szakmai alkalmasság megítélésén túl egyéb információkat gyűjtsünk a jelentkezőről, ilyen információk megismerésére az általunk alkalmazott tesztek nem is alkalmasak.

Adatkezelés időtartama: ha a pályázat sikertelen volt, a döntést követő legfeljebb 90 nap. Amennyiben jelentkező ehhez külön hozzájárult, vagy az érintett nem egy konkrét állásra jelentkezett, úgy az adatokat a BDO kettő évig megőrzi és felhasználja annak érdekében, hogy további álláslehetőségek figyelembe ajánlása céljából a kapcsolatot a jelentkezővel felvegye.

6. Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

7. Weboldal látogatási adatok

"Google Analytics"-k. A www.bdo.huhonlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. ("Google") web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett "Cookie" – kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.  

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

8. Érintettek jogai

 • Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésnek a Rendelet 13. és 14. cikkeiben meghatározott jellemzőiről. Az érintett tájékoztatáshoz való jogát a BDO a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint teljesíti.
 • Az érintettnek joga van hozzáférni a vele kapcsolatosan a BDO által kezelt adatokhoz (az érintett információt kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon). Az érintett kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért a BDO adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban, biztonságos csatornán, jelszóval védetten kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • Az érintettnek joga van pontatlan adatai helyesbítését kérni.
 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a BDO indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

 • Bizonyos esetekben az adatokat a BDO nem törli, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de az érintett valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést, (iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de a BDO-nak meg kell vizsgálnia, hogy a BDO jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.
 • Az érintettnek joga van a BDO által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). Az érintettnek joga van az általa rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.
 • Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

 • Jogorvoslati lehetőségek
  • Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, kérjük mindenekelőtt keresse fel a BDO-t a jelent tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén, a panasza mielőbbi békés rendezése céljából.

 

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Az alábbi elérhetőségeken az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 – 1 – 391 – 1400

Fax: 06 – 1 – 391 – 1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

 • Bírósághoz fordulás joga

Jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, a BDO ellen a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 9.  HOGYAN TUDJA ÉRVÉNYESÍTENI JOGAIT?

Ha hozzánk fordulna azért, hogy valamely fenti jogát érvényesítse, akkor kérjük, a fent megjelölt elérhetőségeken keressen minket.

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.

Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

10. Adatbiztonság

A BDO gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtettek minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A BDO minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11. Egyéb információk

A BDO profilalkotást nem végez, illetve nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést. A BDO nem továbbítja az érintett adatait más, nem az EU-ban található adatkezelő részére.

12. Módosítás

A BDO fenntartja a jogot a jelen tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.bdo.hu honlapon teszi közzé.

Tisztelettel:

BDO Magyarország